Slovníček pojmů - penze

I. pilíř
Státní průběžný systém financování důchodů označovaný také jako PAYG „pay-as-you-go“. Povinná státní forma zabezpečení v důchodovém věku. Ze státem právě vybraného důchodového pojištění jsou vypláceny důchody současným důchodcům.

II. pilíř
Způsob zabezpečení na penzi upravený zákonem č. 426/2011 Sb. o důchodovém spoření. Vyvedení části důchodového pojištění (součást sociálního pojištění) na osobní důchodový účet klienta formou důchodového spoření. (Umožnění vstupu od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2015.)

III. pilíř 
Způsob zabezpečení na penzi upravený zákonem č. 427/2011 Sb. o doplňkovém penzijním spoření. O výši spoření rozhoduje klient a stát ho ve spoření podporuje státními příspěvky a daňovým zvýhodněním. (Funguje od 1.2013.)

CRS, Centrální registr smluv
Informační systém veřejné správy Centrální registr smluv, který je spravovaný Specializovaným finančním úřadem. Eviduje údaje o účastnících a smlouvách důchodového spoření.

Dobrovolný plátce důchodového pojištění
Osoba, která se dobrovolně stane plátcem důchodového pojištění, aby splnila při dosažení důchodového věku minimální požadovaný počet let důchodového pojištění (20-35 let).

Důchod vyplácený pojišťovnou
Částka pravidelně vyplácená klientovi v předem dohodnuté výši, termínu a době.

Důchodová jednotka
Podíl na majetku v důchodovém fondu. Obvykle uváděno jako celé číslo.

Investiční horizont
Doba, po kterou jsou prostředky zainvestovány v důchodovém / účastnickém fondu. Minimální doporučený investiční horizont je minimální doba, po kterou by měl klient ponechat své prostředky zainvestované v daném fondu, aby maximálně snížil pravděpodobnost znehodnocení své investice.

Kapitálová hodnota
Představuje jednorázové pojistné převedené z penzijní společnosti, snížené o výběry a poplatky. Je pojišťovnou stále zhodnocována.

Kurz důchodových jednotek
Vyjadřuje aktuální hodnotu důchodové jednotky. Jde o podíl vlastního kapitálu důchodového fondu vůči počtu jednotek důchodového fondu.

Kurz penzijních jednotek
Vyjadřuje aktuální hodnotu penzijní jednotky. Jde o podíl vlastního kapitálu účastnického fondu vůči počtu jednotek účastnického fondu.

Minimální doporučený investiční horizont
Minimální doba, po kterou by měl klient ponechat své prostředky zainvestované v daném fondu, aby maximálně snížil pravděpodobnost znehodnocení své investice.

Majetkový podúčet klienta důchodového spoření
Na podúčet klienta jsou připisovány nakoupené důchodové jednotky. Nákup je proveden za finanční prostředky převedené z peněžního podúčtu klienta.

Majetkový podúčet klienta doplňkového penzijního spoření
Na majetkový podúčet klienta jsou připsány penzijní jednotky za finanční prostředky z peněžního podúčtu klienta v platném kurzu. Nákup je proveden za finanční prostředky převedené z peněžního podúčtu klienta.

Nákup důchodových jednotek
Na majetkový podúčet klienta jsou připsány důchodové jednotky za finanční prostředky z peněžního podúčtu klienta v platném kurzu. K nákupu důchodových jednotek dochází při příchodu platby spoření, při převodu naspořených prostředků od jiné penzijní společnosti a při změně rozložení úspor klienta mezi jednotlivými důchodovými fondy.

Nákup penzijních jednotek
Na majetkový podúčet klienta jsou připsány penzijní jednotky za finanční prostředky z peněžního podúčtu klienta v platném kurzu. K nákupu penzijních jednotek dochází při příchodu platby na peněžní účet, při převodu naspořených prostředků od jiné penzijní společnosti a při změně rozložení úspor klienta mezi jednotlivými účastnickými fondy.

Osobní důchodový účet
Na osobním účtu jsou evidovány prostředky klienta. Finanční prostředky na peněžním podúčtu, ze kterého se převádí do jednotlivých důchodových fondů, kde za ně klient získá důchodové jednotky. Ty jsou evidovány na majetkových podúčtech klienta.

Osobní penzijní účet
Na osobním účtu jsou evidovány prostředky klienta. Finanční prostředky na peněžním podúčtu, ze kterého se převádí do jednotlivých účastnických fondů, kde za ně klient získá penzijní jednotky. Ty jsou evidovány na majetkových podúčtech klienta.

OSVČ
Osoba samostatně výdělečně činná.

Peněžní podúčet klienta
Účet, na který jsou převáděny finanční platby klienta. Vložené prostředky jsou rozděleny podle zvolené investiční strategie klienta a bez zbytečného odkladu jsou za ně nakoupeny jednotky jednotlivých fondů. Získané jednotky klienta jsou evidovány na majetkových podúčtech fondů.

Penze vyplácená pojišťovnou
Částka pravidelně vyplácená klientovi v předem dohodnuté výši, termínu a době.

Penzijní jednotka
Podíl na majetku účastnického podfondu. Obvykle uváděna jako celé číslo.

Prodej důchodových jednotek
Z majetkového podúčtu klienta jsou prodány důchodové jednotky a v platném kurzu je na peněžní podúčet klienta připsána odpovídající finanční částka. K prodeji důchodových jednotek dochází při ukončování smlouvy a výplatě úspor, při převodu naspořených prostředků do jiné penzijní společnosti a při změně rozložení úspor klienta mezi jednotlivými důchodovými fondy.

Prodej penzijních jednotek
Z majetkového podúčtu klienta jsou prodány penzijní jednotky a v platném kurzu je na peněžní podúčet klienta připsána odpovídající finanční částka. K prodeji penzijních jednotek dochází při ukončování smlouvy a výplatě úspor, při převodu naspořených prostředků do jiné penzijní společnosti a při změně rozložení úspor klienta mezi jednotlivými účastnickými fondy.

Rozhodný den pro nákup a prodej důchodových jednotek
Směna peněz za důchodové jednotky a naopak probíhá dle kurzu platného k předem definovanému dni. Tento den je nazýván rozhodným dnem pro určení kurzu. (Den rozúčtování platby z peněžního účtu na účet každého z fondů.)

Rozhodný den pro nákup a prodej penzijních jednotek
Směna peněz za penzijní jednotky a naopak probíhá dle kurzu platného k předem definovanému dni. Tento den je nazýván rozhodným dnem pro určení kurzu. (Den rozúčtování platby z peněžního účtu na účet každého z fondů.)

Správce pojistného na důchodové spoření
Orgány Finanční správy České republiky.

Transformovaný fond
Fond vzniklý oddělením úspor klientů spořících na původní penzijní připojištění od majetku správce. Od 1. 1. 2013 tak z každého penzijního fondu vznikla nová penzijní společnost (správce vkladů) a Transformovaný fond (oddělený majetek klientů).

Výnosy důchodového fondu
Nejsou připisovány jednorázově ročně. Výnosem je růst kurzu důchodové jednotky způsobený růstem majetku důchodového fondu.

Výnosy účastnického fondu
Nejsou připisovány jednorázově ročně. Výnosem je průběžný růst kurzu účastnického fondu způsobený růstem majetku tohoto fondu.