Zkouška - požadavky

Zkouškou se prověřují odborné znalosti a dovednosti zkoušené osoby nezbytné pro výkon její činnosti.

Rozsah zkoušky odborné způsobilosti

Zkoušku tvoří dvě části.
První část zkoušky je věnována prověření odborných znalostí formou testu.
Druhá část zkoušky prověřuje odborné dovednosti uchazeče formou řešení praktických příkladů – modelových situací.

První část zkoušky - témata odborných znalostí

a) právní předpisy, pokud věcně souvisejí s činností osob uvedených v § 84 odst. 1 zákona o doplňkovém penzijním spoření,
1. právní předpisy z oblasti finančního trhu,
2. základy souvisejících předpisů občanského práva, obchodního práva a práva na ochranu spotřebitele,
10 otázek

b) principy a fungování důchodového spoření
/V současnosti zkouška neobsahuje otázky týkající se důchodového spoření./

c) principy a fungování doplňkového penzijního spoření
1. důchodový systém České republiky a doplňkové penzijní spoření jako jeho součást,
2. podmínky vzniku a zániku účasti na doplňkovém penzijním spoření,
3. strategie spoření a způsob, jakým mohou být prostředky účastníka rozloženy v účastnických fondech,
4. typy účastnických fondů, způsoby jejich investování,
5. rizika, která mohou být spojena s účastnickým fondem, diverzifikace rizika účastnického fondu na základě teorie portfolia,
6. osobní penzijní účet a penzijní jednotka,
7. pravidla jednání s účastníky podle zákona o doplňkovém penzijním spoření,
8. poplatky spojené se systémem doplňkového penzijního spoření,
9. podmínky pro pobídky,
10. sdělení klíčových informací pro účastníky a statut účastnického fondu,
11. podmínky příspěvku účastníka, zaměstnavatele a státního příspěvku,
12. podmínky pro převod prostředků účastníka do účastnických fondů obhospodařovaných jinou penzijní společností a poplatku s tímto převodem spojeným,
13. nároky z doplňkového penzijního spoření,
14. vztah doplňkového penzijního spoření a penzijního připojištění,
15. principy a fungování penzijního připojištění,
16. vklady a kolektivní investování jako alternativní produkty,
17. daňové aspekty doplňkového penzijního spoření,
15 otázek 

d) investiční nástroje, jejich druhy a vlastnosti
1. investiční nástroje, jejich druhy a vlastnosti, pojem cenného papíru a rozdělení cenných papírů,
2. akcie a obdobné cenné papíry představující podíl na emitentovi, jejich charakteristika, druhy (prioritní a kmenové), forma (na jméno a na majitele), podoba (listinné a zaknihované) a význam, zatímní list a poukázka na akcie,
3. dluhopisy a obdobné cenné papíry představující právo na splacení dlužné částky, jejich druhy (státní a České národní banky, komunální, hypoteční zástavní list, prioritní, vyměnitelný, podřízený), forma (na jméno a na majitele), podoba (listinné a zaknihované), význam,
4. deriváty, pojem derivátu, druhy, základní pojmy obchodování s deriváty, užití derivátů (spekulace, hedging, arbitráž), efekt páky,
5. ostatní investiční nástroje, jejich základní charakteristiky týkající se některých dalších druhů investičních nástrojů (nástroje peněžního trhu a cenné papíry kolektivního investování),
10 otázek

e) principy finančního trhu včetně teorie financí
1. finanční trh, jeho definice, úloha a význam,
2. základy teorie financí (časová hodnota peněz, vztah mezi výnosem, rizikem a likviditou),
3. základy finanční matematiky,
4. struktura finančního trhu (primární a sekundární trh, peněžní a kapitálový trh),
5. účastníci finančního trhu (emitenti, investoři, finanční zprostředkovatelé),
6. základní odlišnosti domácích a zahraničních trhů investičních nástrojů a obchodování na nich,
5 otázek

f) investice, investiční strategie a související rizika
1. základy investiční strategie, investiční politika,
2. rizika jednotlivých investičních nástrojů.
5 otázek 

První část zkoušky trvá 65 min.

Druhá část zkoušky - prověření odborných dovedností

Při odborné zkoušce (a při své další činnosti) musí být zkoušené osoby schopny:
a) kvalifikovaně získat informace od účastníka a zájemce o doplňkové penzijní spoření tak, aby bylo možné provést řádnou analýzu pro něj vhodných penzijních produktů,
b) řádně vyhodnotit potřeby, cíle a finanční možnosti účastníka a zájemce o doplňkové penzijní spoření a nabídnout mu pro něj vhodný penzijní produkt,
c) kvalifikovaně a srozumitelně poskytovat informace při komunikaci s účastníkem a zájemcem o doplňkové penzijní spoření tak, aby tito sami mohli posoudit, zda nabízený penzijní produkt odpovídá jejich potřebám, cílům a finančním možnostem, a
d) řádně uzavírat jménem a na účet penzijní společnosti smlouvy o doplňkovém penzijním spoření.

Druhá část zkoušky trvá 30 min.

Požadováno je nejméně 75 % správných odpovědí.