Zkouškový řád

Výběr ze zkouškového řádu

Uchazeč se k odborné zkoušce s konkrétním termínem a místem konání přihlásí prostřednictvím rezervačního formuláře na www.certifikacni.cz nejpozději 5 pracovních dnů před termínem jejího konání.

Organizátor odborné zkoušky zašle na email uchazeče výzvu k úhradě poplatku za složení zkoušky a případně další objednané služby. Po úhradě poplatku za rezervovaný termín zkoušky je organizátorem odborné zkoušky potvrzena uchazeči rezervace termínu. Termín potvrzené rezervace nelze uchazečem jednostranně měnit ve lhůtě 4 a méně dnů do konání odborné zkoušky.  Při stornování rezervace termínu uchazečem nebo jeho neúčasti na odborné zkoušce, organizátor poplatek nevrací. Pokud se na zkoušku přihlásí méně než 10 uchazečů, může být termín zkoušky organizátorem zrušen a uchazečům vrácen poplatek nebo nabídnuta možnost přihlášení na jiný termín zkoušky.

Před zahájením odborné zkoušky je v čase uvedeném na pozvánce prováděna identifikace uchazečů podle osobních identifikačních dokladů - občanský průkaz nebo cestovní pas. Pro dostatečné ověření identity má právo organizátor vyžadovat po každém uchazeči dodatečné prokázání se dalším osobním dokladem s fotografií (řidičský průkaz apod.).

Zkouškou se prověřuje rozsah odborných znalostí a odborných dovedností uchazeče nezbytné pro výkon jeho činnosti podle skupiny odbornosti (§ 60 zákona 257/2016 Sb.).

Z celkového souboru zkušebních otázek vypracovaných a dodaných Českou národní bankou je pro konkrétní zkušební test sestavena varianta zkušebních otázek tak, aby standard testu odpovídal § 9 a 10 vyhlášky 384/2016 Sb. Zkouška podle odbornosti trvá 120, 90 nebo 180 min. v souladu s § 9 vyhlášky 384/2016 Sb. Počet otázek k přezkoušení odborných znalostí, množství případových studií, počet variant odpovědí a správných odpovědí a jejich bodování odpovídá § 9, 10 a 11 vyhlášky 384/2016 Sb. K sestavení zkouškových testů jsou použity sady otázek zveřejněné na internetových stránkách ČNB: www.cnb.cz

Úplný přehled témat a druhů zkoušky je na stránce o odborné zkoušce.

Uchazeč volbu správné odpovědi provádí zaškrtnutím zvolené varianty odpovědi. Nezodpovězená nebo neúplně zodpovězená otázka se při vyhodnocení počítá do počtu otázek zodpovězených špatně.

Uchazeč může při zkoušce použít pouze výslovně povolené pomůcky (psací potřeby, kalkulačku poskytnuté CERTIFIKACNI.cz).

K úspěšnému složení odborné zkoušky musí uchazeč dosáhnout nejméně 60% úspěšnosti v části "odborné znalosti" a 60% úspěšnosti v části "odborné dovednosti", zároveň však za celý test 75% úspěšnosti.

O výsledku odborné zkoušky informuje organizátor každého uchazeče po jejím vyhodnocení bez zbytečného odkladu. Každému uchazeči, který úspěšně složil odbornou zkoušku, vystavuje zkušební komise osvědčení. Osvědčení je zasláno uchazeči spolu s oznámením výsledku zkoušky.

úplné znění